Privacystatement - Waalre Rally

Privacystatement

Stichting Waalre Classic Car Rally hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en u informeren over uw rechten en onze plichten.

Algemeen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Wij verwerken de volgende gegevens: naam, geslacht, adres, woonplaats, land, titel, e-mailadres, telefoonnummer.

Waarom hebben we deze gegevens nodig

  • Om uw inschrijving voor ons evenement in behandeling te kunnen nemen
  • Om contact met u op te kunnen nemen als dat nodig is
  • Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom ons evenement

Hoe verkrijgen we deze gegevens
In principe verkrijgen we deze gegevens rechtstreeks van u als u zich inschrijft voor onze rally. Daarnaast kunnen we (een deel van) uw gegevens verkrijgen als u die invult op een van de formulieren op onze website. Het is ook mogelijk dat wij uw gegevens ontvangen van een van onze sponsoren of partners.

Aan wie verstrekken wij deze gegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van ons evenement. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor marketing doeleinden o.i.d.

De veiligheid van uw gegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en hebben passende maatregelen getroffen om verlies, onbevoegde toegang, misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.
Alle vrijwilligers binnen Stichting Waalre Classic Car Rally hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Wij hebben ook een meldplicht t.a.v. datalekken. Als er een incident heeft plaatsgevonden waarbij uw gegevens mogelijk in handen zijn gekomen van onbevoegde personen, dan zijn wij verplicht dit de melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zullen wij ook de betrokkenen (u) daarvan op de hoogte stellen.

Uw rechten
U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
Wij zullen uiterlijk binnen een maand op uw verzoek reageren.

Bewaartijd
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Uw contactgegevens bewaren we tot aan de volgende editie van ons evenement zodat wij hierover altijd met u in contact kunnen treden.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via:

Stichting Waalre Classic Car Rally
t.a.v. Data Officer
Van Dijklaan 23
5581 WG Waalre
info@waalrerally.nl
040-3033300

Inschrijven voor de Waalre Rally

Waalre Classic Rally 2024

Schrijf je in